Quy trình nhập liệu của Bsc2Kpi gồm có hai phần là (1) thiết lập hệ thống và (2) thiết lập Scorecard. Thông thường bộ phận quản trị sẽ thiết lập hệ thống và người dùng thông thường sẽ thiết lập Scorecard cho bộ phận, nhân viên của mình.

Thiết lập hệ thống

Để có thể sử dụng được phần mềm, việc đầu tiên cần thiết lập dữ liệu hệ thống. Thông thường nhiệm vụ này do nhân viên quản trị phần mềm thực hiện. Để thiết lập hệ thống mới, cần làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập hồ sơ BSC
 2. Nhập thông tin công ty
 3. Nhập viễn cảnh
 4. Xây dựng công thức tính
 5. Xây dựng chỉ số
 6. Thiết lập tùy chọn
 7. Sơ đồ trách nhiệm
 8. Thiết lập danh mục người dùng
 9. Phân quyền

Thiết lập Scorecard

Sau khi thiết lập dữ liệu hệ thống, người dùng thông thường có thể bắt đầu nhập dữ liệu BSC theo quy trình dưới đây.

 1. Xây dựng mục tiêu chiến lược
 2. Thêm KPI vào Scorecard
 3. Thiết lập mục tiêu bộ phận
 4. Thiết lập trọng số KPI
 5. Thiết lập mục tiêu nhân viên
 6. Thiết lập kế hoạch thực hiện
 7. Nhập kết quả thực hiện bộ phận
 8. Nhập kết quả thực hiện nhân viên