Bản đồ chiến lược không chỉ có mục tiêu chiến lược và các thước đo. Bsc2Kpi cung cấp chức năng  xây dựng giải pháp chiến lược cho từng viễn cảnh, cho từng bộ phận, nhân viên để đảm bảo các bộ phận nhân viên thống nhất về cách thức hoàn thành mục tiêu chiến lược và KPI.

Đế thêm giải pháp chiến lược, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu BSC\ Bản đồ chiến lược”.
  2. Chọn bộ phận cần thêm giải pháp chiến lược từ dropdown “Bộ phận”. Nếu muốn thêm giả pháp chiến lược cho nhân viên, chọn checbox nhân viên và chọn tên nhân viên từ dropdown “Nhân viên”.Nhấp chuột vào “Hiển thị giải pháp chiến lược”
  3. Di chuyển chuột vào bên trong trường viễn cảnh, nhấp chuột vào biểu tượng menu ()
  4. Chọn “Thêm giải pháp chiến lược”
  5. Nhập dữ liệu vào màn hình giải pháp chiến lược. Nhấp chuột vào nút “Lưu” hoặc “Đóng” để xác nhận tác vụ.
  6. Thực hiện lại bước 3, 4, 5 để thêm giải pháp chiến lược khác.

 

Trâm Anh