Có hai loại KPI, KPI cấp trên và Kpi cấp bộ phận. KPI cấp trên là KPI được giao từ cấp trên xuống. KPI cấp bộ phận là KPI được xây dựng cho chính bộ phận đó, kết quả của KPI cấp bộ phận không được tổng hợp lên cấp trên. Để thiết lập KPI cho bộ phận cấp dưới, có thể giao mục tiêu từ cấp trên xuống, hoặc cấp dưới có thể đề xuất mục tiêu lên cấp trên và cấp trên duyệt đề xuất này.

Mục tiêu tại mỗi bộ phận có thể được giao một phần hoặc toàn bộ cho nhân viên trong bộ phận. Nếu chỉ giao mục tiêu một phần cho nhân viên thì bộ phận chịu trách nhiệm cho phần mục tiêu còn lại.

Để giao mục tiêu cho nhân viên, cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Duyệt\ Duyệt mục tiêu”.
 2. Chọn bộ phận cần giao mục tiêu cho nhân viên tại dropdown “Bộ phận”.
 3. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại KPI cần giao mục tiêu cho nhân viên.
 4. Chọn “Mục tiêu cá nhân”.
 5. Chọn trách nhiệm cho từng nhân viên trong bộ phận theo hai mức trách nhiệm: Trực tiếp và Gián tiếp.
  • Chọn “Trực tiếp” cho nhân viên tạo ra kết quả trực tiếp. Lưu ý là nếu nhân viên đang có giá trị trách nhiệm là “Trực tiếp” và khi đổi giá trị từ “Trực tiếp” sang “Không” thì các kết quả thực hiện của các kỳ kế hoạch của nhân viên này, nếu có, sẽ bị xóa. Vì vậy cần cân nhắc khi thay đổi trách nhiệm của nhân viên.
  • Chọn “Gián tiếp” cho nhân viên có kết quả thực hiện được kế thừa từ bộ phận cấp trên, nhân viên với trách nhiệm gián tiếp không có kết quả thực hiện của KPI này. Nếu bộ phận cấp trên có kết quả tốt thì nhân viên có trách nhiệm gián tiếp có kết quả tốt và ngược lại.
 6. Nhập giá trị vào các trường “Mục tiêu”, “Tối thiểu”, “Tối đa”.
 7. Nếu có nhân viên kiêm nhiệm và muốn giao trách nhiệm cho nhân viên ngoài bộ phận thì cần nhấp chuột vào nút “Thêm
 8. Chọn nhân viên cần giao mục tiêu và nhấp chuột vào “Lưu” hoặc “Đóng” để xác nhận việc thêm nhân viên ngoài bộ phận vào danh mục nhân viên được phân trách nhiệm.
 9. Thiết lập trách nhiệm của nhân viên kiêm nhiệm giống như các bước ở trên.

Trâm Anh