Bản đồ chiến lược là một mắt xích gắn kết tầm nhìn, chiến lược với mục tiêu của bộ phận và nhân viên bên dưới.

 

Trâm Anh