Kế hoạch thực hiện là phần chi tiết hóa tiến trình thực hiện mục tiêu theo ngày, tháng, quý,nửa năm, hoặc một giai đoạn bất kỳ tùy vào hoạt động của công ty.

Kế hoạch thực hiện bao gồm mục tiêu chi tiết và kết quả của từng kỳ kế hoạch. Kết quả thực hiện được nhập vào kế hoạch thực hiện và được tổng hợp lên bộ phận cấp trên. Tương tự như mục tiêu, có hai hình thức nhập kế hoạch thực hiện vào Bsc2Kpi là cấp trên giao cho cấp dưới và cấp dưới đề xuất cho cấp trên duyệt.

Trâm Anh