Mục tiêu chiến lược là các định hướng cụ thể hóa viễn cảnh. Bsc2Kpi cho phép thiết lập mục tiêu chiến lược đa cấp. Mỗi viễn cảnh có thể có nhiều mục tiêu chiến lược, một mục tiêu chiến lược có thể có mục tiêu chiến lược cấp thấp hơn, quan hệ này được gọi là “mục tiêu chiến lược mẹ” và “mục tiêu chiến lược con”. Mục tiêu chiến lược có thể có nhiều KPI. Mục tiêu chiến lược mẹ thì không thể vừa có mục tiêu chiến lược con và vừa có chỉ số. Nói cách khác, nếu một mục tiêu chiến lược đã có KPI thì không thể có mục tiêu chiến lược con và ngược lại.

Lưu ý:

  • KPI luôn thuộc mục tiêu chiến lược cấp thấp nhất
  • Mục tiêu chiến lược mẹ chỉ chứa mục tiêu chiến lược con, không chứa KPI

Trâm Anh