Để sửa mục tiêu chiến lược vào viễn cảnh, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu BSC\ Scorecard”.
  2. Chọn bộ phận cần sửa mục tiêu chiến lược từ dropdown “Bộ phận”. Nếu muốn sửa mục tiêu chiến lược cho nhân viên, chọn checbox nhân viên và chọn tên nhân viên từ dropdown “Nhân viên”
  3. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại mục tiêu chiến lược cần sửa.
  4. Chọn “Sửa”. Lưu ý các mục tiêu chiến lược có KPI được giao từ cấp trên xuống sẽ không có biểu tượng quick menu ().
  5. Sửa thông tin vào trường “Tên chiến lược”
  6. Nhấp chuột vào “Lưu” để lưu mục tiêu hoặc “Đóng” nếu không muốn lưu. Nếu đã nhấp chuột vào “Lưu” rồi sau đó nhấp chuột vào “Đóng” thì phần mềm sẽ lưu dữ liệu đã được lưu lần cuối trước đó.

Trâm Anh