Chỉ số là các tiêu chí đo lường hiệu suất của một đối tượng. KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số hiệu suất cốt yếu của một đối tượng. Sau khi công ty xây dựng viễn cảnh, mục tiêu chiến lược, thì bước tiếp theo là xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất của bộ phận và của cá nhân tương ứng với viễn cảnh và mục tiêu chiến lược đề ra. Cần lưu ý là không thể thêm KPI vào mục tiêu chiến lược mẹ khi mục tiêu chiến lược này đã có mục tiêu chiến lược con.

Để thêm KPI cho mục tiêu chiến lược, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu BSC\ Scorecard”.
  2. Chọn bộ phận cần thêm KPI cho Scorecard từ dropdown “Bộ phận”. Nếu muốn thêm KPI cho Scorecard nhân viên, chọn checbox nhân viên và chọn tên nhân viên từ dropdown “Nhân viên”
  3. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại mục tiêu chiến lược cần thêm KPI. Lưu ý nếu mục tiêu chiến lược mẹ đã có mục tiêu chiến lược con thì không thể thêm KPI cho mục tiêu chiến lược mẹ.
  4. Chọn “Thêm KPI”.
  5. Nhập thông số “Mục tiêu”, “Tối thiểu”, “Tối đa”. Giá trị của trường “Tối thiểu” và “Tối đa” sẽ được tự động tính từ giá trị của trường “Mục tiêu”, người dùng có thể sửa lại giá trị của trường “Tối thiểu”, “Tối đa”.
  6. Nhấp chuột vào “Lưu” để lưu mục tiêu hoặc “Đóng” nếu không muốn lưu. Nếu đã nhấp chuột vào “Lưu” rồi sau đó nhấp chuột vào “Đóng” thì phần mềm sẽ lưu dữ liệu đã được lưu lần cuối trước đó.

Trâm Anh