Để thêm mục tiêu chiến lược vào viễn cảnh, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu BSC\ Scorecard”.
  2. Chọn bộ phận cần thêm mục tiêu chiến lược từ dropdown “Bộ phận”. Nếu muốn thêm mục tiêu chiến lược cho nhân viên, chọn checbox nhân viên và chọn tên nhân viên từ dropdown “Nhân viên”
  3. Nếu muốn thêm mục tiêu chiến lược mẹ thì nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại viễn cảnh cần thêm mục tiêu chiến lược
  4. Nếu muốn thêm mục tiêu chiến lược con thì nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại mục tiêu chiến lược mẹ cần thêm mục tiêu chiến lược con. Lưu ý là nếu Mục tiêu chiến lược đã có KPI thì menu sẽ không có lệnh “Thêm mục tiêu chiến lược”
  5. Chọn lệnh “Thêm mục tiêu chiến lược”
  6. Nhập thông tin vào trường “Tên chiến lược”
  7. Nhấp chuột vào “Lưu” để lưu mục tiêu hoặc “Đóng” nếu không muốn lưu. Nếu đã nhấp chuột vào “Lưu” rồi sau đó nhấp chuột vào “Đóng” thì phần mềm sẽ lưu dữ liệu đã được lưu lần cuối trước đó.

Trâm Anh