Khi mục tiêu chiến lược bị xóa, các thông tin sau sẽ bị xóa theo mục tiêu chiến lược:

  • Tất cả các mục tiêu chiến lược con thuộc mục tiêu chiến lược nói trên cũng sẽ bị xóa
  • Tất cả các KPI liên quan mục tiêu chiến lược nói trên (dù thuộc mục tiêu chiến lược mẹ hoặc mục tiêu chiến lược con) cũng sẽ bị xóa
  • Tất cả các Kế hoạch thực hiện của KPI thuộc mục tiêu chiến lược nói trên sẽ bị xóa

Để xóa mục tiêu chiến lược, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu BSC\ Scorecard”.
  2. Chọn bộ phận cần xóa mục tiêu chiến lược từ dropdown “Bộ phận”. Nếu muốn xóa mục tiêu chiến lược cho nhân viên, chọn checbox nhân viên và chọn tên nhân viên từ dropdown “Nhân viên”
  3. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () tại mục tiêu chiến lược cần xóa.
  4. Chọn “Xóa”.
  5. Nhấp chuột vào “Có” để xóa hoặc “Không” để hủy xóa.

Trâm Anh