Để sửa đồ thị trong màn hình tổng quan, cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Tổng quan”.
 2. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () của đồ thị cần sửa
 3. Chọn “Thiết lập”
 4. Chọn loại báo cáo từ dropdown “Báo cáo”
 5. Chọn loại đồ thị từ dropdown “Đồ thị”, gồm có các giá trị “Đồng hồ”, “Đường”, “O-stick” (1), “Cột”
 6. Chọn đối tượng cần báo cáo từ dropdown “Bộ phận”.
 7. Nếu loại báo cáo là “KPI” và muốn báo cáo cho nhân viên thì chọn checkbox “Nhân viên” và chọn nhân viên từ dropdown “Nhân viên”
 8. Nếu loại báo cáo là “Bộ phận, nhân viên” thì chọn thêm KPI từ dropdown “KPI”
 9. Chọn mục tiêu. Bsc2Kpi cung cấp hai cách tổng hợp mục tiêu
  • Tổng hợp từ dưới lên: Mục tiêu và kết quả của giai đoạn báo cáo (tháng, quý, hoặc giai đoạn bất kỳ) sẽ được tổng hợp từ các bộ phận, nhân viên bên dưới.
  • Được giao từ trên xuống: Mục tiêu và kết quả của giai đoạn báo cáo (tháng, quý, hoặc giai đoạn bất kỳ) sẽ được lấy theo kế hoạch báo cáo.
 10. Chọn giai đoạn báo cáo. Có thể chọn thời gian theo tháng, quý hoặc giai đoạn bất kỳ, ví dụ từ ngày 15/2 đến ngày 26/5
 11. Nhấp chuột vào “Lưu” hoặc “Đóng” để xác nhận tác vụ.

 

(1) O-Stick là tên gọi đồ thị, có bản quyền thuộc về SoftAView

Trâm Anh