Câu trả lời ngắn gọn: đó là một khuôn khổ thực hiện chiến lược. Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống quản lý và hoạch địch chiến lược được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức mà không phụ thuộc vào quy mô của tổ chức. Nó được định nghĩa như là một công cụ để làm rõ chiến lược, truyền tải nó đến các bộ phận trong công ty và đến cấp nhân viên và đảm bảo rằng những ý tưởng đó được thực hiện thành công.

  • Chuyển tải chiến lược tới bộ phận và nhân viên
  • Truyền thông về chiến lược được thực hiện
  • Điều chỉnh các hoạt động hàng này với chiến lược
  • Xác lập ưu tiên cho các hoạt động
  • Đo lường và kiểm soát các hoạt động với mục tiêu đề ra

Viết đúng là “Balanced Scorecard” hay “balanced score card”?

Viết chính xác là "Balanced Scorecard" hoặc "BSC". Viết sai là: balanced scorecard (ghi chữ thường), Balanced Score Card, BSc, bsc.

Tác giả của BSC là ai?

Vào năm 1990 Học viện Nolan Norton, bộ phận nghiên cứu của KPMG bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức trong tương lai”. David P.Norton, Giám đốc điều hành Viện là người phụ trách dự án và Robert S.Kaplan làm cố vấn chuyên môn cùng đại diện mười ba công ty từ các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp nặng và công nghệ cao định kỳ gặp gỡ nhau hai tháng một lần nhằm phát triển một mô hình đo lường hiệu quả hoạt động mới. Từ đó thuật ngữ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) ra đời.

Ai sử dụng BSC?

Bất kỳ tổ chức nào cũng có một chiến lược, ngay cả các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, vì vậy với một số điều chỉnh Balanced Scorecard có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, kể cả các tổ chức phi lợi nhuận. Theo một nghiên cứu của Gartner Group, hơn 50% các tổ chức lớn đã sử dụng Balanced Scorecard.

Tại sao doanh nghiệp sử dụng BSC?

Một trong các vấn đề của doanh nghiệp là ban lãnh đạo hiểu rất rõ về chiến lược, nhưng quản lý cấp trung và nhân viên thì hiểu lơ mơ hoặc không hiểu gì về chiến lược của công ty. Kết quả của các nghiên cứu về Balanced Scorecard cho thấy rằng hơn 95% nhân viên không hiểu chiến lược của một tổ chức. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi triển khai chiến lược và kế hoạch một cách hiệu quả. Thách thức của người lãnh đạo là làm sao chuyển tải chiến lược của doanh nghiệp cho các bộ phận bên dưới và thậm chí cho cấp nhân viên. Vấn đề thứ hai là về nguyên tắc, ai cũng biết là người lãnh đạo cần chia sẻ tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp cho cấp dưới và bên cạnh đó người lãnh đạo cần phân quyền, trao quyền, giao chỉ tiêu, phân bổ nguồn lực phù hợp để nhân viên thực hiện. Vấn đề thứ ba là làm sao kiểm soát được quá trình thực hiện mục tiêu, đo lường kết quả thực hiện của bộ phận, đánh giá năng lực của nhân viên là một thách thức.

BSC là công cụ giúp doanh nghiệp giải quyết cả ba vấn đề trên, BSC là hệ thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược và công cụ trao đổi thông tin.

BSC là một hệ thống đo lường

BSC là phương pháp chuyển tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp thành những mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng bằng việc thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc. Hệ thống này giúp định hướng hành vi của toàn thể bộ phận và cá nhân gắn với mục tiêu chung và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc. Những phép đo của BSC thể hiện sự cân bằng giữa bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, đào tạo và phát triển. Với các phép đo được lựa chọn, cấp quản lý có thể truyền đạt tới người lao động và các bên liên quan những mục tiêu chiến lược thông qua định hướng về kết quả và hiệu quả hoạt động.

BSC là một hệ thống quản lý chiến lược

BSC giúp chuyển chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu, phép đo và những chỉ tiêu cụ thể. Khi giải thích chiến lược, doanh nghiệp cần phải xác định cụ thể những gì còn mơ hồ trong định hướng của doanh nghiệp. Ví dụ: “dịch vụ dẫn đầu” được hiểu như thế nào? Nó có thể cụ thể hóa bằng mục tiêu 95% giao hàng đúng hạn; hay “đứng đầu trong thị trường nước giải khát”cụ thể hóa bằng các mục tiêu “chiếm 90% thị phần”, “tăng 50% doanh thu”,… Như vậy, BSC là cơ sở để giải thích rõ ràng chiến lược, các doanh nghiệp sẽ tạo ra một ngôn ngữ mới để thực hiện đo lường nhằm hướng dẫn tất cả mọi người đạt được những mục tiêu đã được công bố.

BSC giúp truyền đạt thông tin nội bộ

Để chiến lược có thể được thực hiện thành công thì bản thân chiến lược cần phải được hiểu rõ và được thực hiện tại mọi cấp của doanh nghiệp. BSC được đưa đến mọi bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp và tạo cho người lao động có cơ hội để liên hệ giữa công việc hàng ngày của họ với chiến lược của toàn doanh nghiệp. Hơn nữa, BSC còn cung cấp các luồng thông tin phản hồi ngược từ cấp cơ sở lên ban điều hành, tạo điều kiện cập nhật thông tin liên tục cho việc thực thi chiến lược…

BSC giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý

Khi chưa xây dựng BSC, hầu hết các công ty đều có quá trình hoạch định chiến lược và hoạch định ngân sách riêng biệt. Khi xây dựng BSC, chúng ta đã tạo điều kiện để các quá trình này gắn kết với nhau. BSC không chỉ đưa ra các mục tiêu chung, chỉ số đo lường, từng chỉ tiêu cụ thể cho các khía cạnh mà còn phải xem xét một cách cẩn thận tính khả thi của các ý tưởng và kế hoạch hành động dựa trên nguồn lực. Nguồn nhân lực và tài chính cần thiết để đạt được mục tiêu phải thực sự tạo nền tảng cho việc xây dựng quá trình dự toán ngân sách hàng năm. Khi đó, sẽ không còn tình trạng các bộ phận chuyên môn và phòng kinh doanh trình dự toán ngân sách theo kiểu lấy số ngân sách năm trước cộng với một số phần trăm nào đó. Các chi phí cần thiết kết hợp với các mục tiêu cụ thể của Thẻ điểm cân bằng phải được nêu rõ ràng trong các văn bản và được đưa ra xem xét.

BSC giúp doanh nghiệp khắc phục khả năng quản lý

Ngày nay chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi rất nhanh của môi trường kinh doanh, do đó để ra quyết định chiến lược, các doanh nghiệp cần đánh giá nhiều khía cạnh hơn là chỉ phân tích những biến động thực tế về các chỉ số tài chính. Thẻ điểm cân bằng giúp chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau. Ngay lập tức chúng ta có nhiều thông tin hơn để xem xét. Khi xem xét toàn bộ các mối liên hệ mật thiết, kết quả của việc đo lường hiệu quả của BSC mô tả rõ ràng chiến lược đến từng chi tiết nhỏ và tạo cơ sở cho việc đặt câu hỏi liệu kết quả thu được có đưa chúng ta tới gần việc đạt được chiến lược hay không.

BSC có lợi ích rất rõ ràng như vậy và được tạp chí Harvard Bussiness bình chọn là một trong 20 ý tưởng xuất sắc nhất thế kỷ 20, tuy nhiên việc triển khai thành công BSC cũng không phải là điều dễ dàng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai dự án thành công.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của SoftAView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SoftAView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.