Theo Robert S. Kaplan và David Norto, chiến lược của doanh nghiệp được xem xét từ bốn viễn cảnh (góc nhìn) khác nhau.

Mỗi viễn cảnh có thể có các mục tiêu chiến lược và các chỉ số. Các chỉ số, mục tiêu chiến lược và viễn cảnh sẽ được đo lường để đánh giá chính xác việc thực thi chiến lược của doanh nghiệp

Bốn viễn cảnh sau đây thường được sử dụng trong doanh nghiệp, tổ chức

Câu trả lời ngắn gọn: đó là một khuôn khổ thực hiện chiến lược. Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống quản lý và hoạch địch chiến lược được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức mà không phụ thuộc vào quy mô của tổ chức. Nó được định nghĩa như là một công cụ để làm rõ chiến lược, truyền tải nó đến các bộ phận trong công ty và đến cấp nhân viên và đảm bảo rằng những ý tưởng đó được thực hiện thành công.