Việc phân phối quỹ lương một cách hợp lý và công bằng luôn là một thách thức đối với bộ phận nhân sự. Bài viết này hướng dẫn cách tính lương cho người lao động không trực tiếp sản xuất kinh doanh như thế nào khi người lao động vừa có hệ số lương cứng, vừa có hệ số lương hiệu quả (P3). Các bước thực hiện như sau:

Xác định thang điểm trong xác định giá trị công việc giữ vai trò then chốt về khía cạnh kỹ thuật khi thiết lập bảng lương doanh nghiệp. Khi thiết lập thang điểm, cần chỉ rõ chính xác mỗi tiêu chí có bao nhiêu điểm và mỗi cấp độ của tiêu chí đạt bao nhiêu điểm.

Bảng lương hay bảng lương chức danh (Salary scale) là bảng xác định khỏang cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc (1). Bảng lương gồm có một hay nhiều ngạch lương. Mỗi ngạch lương tương ứng với một hoặc một nhóm chức danh, trong đó có quy định mức lương bậc 1 (bậc tối thiểu) và bậc cao nhất (tối đa) và có thể quy định một số các bậc lương giữa mức tối thiểu và tối đa.

Xác định giá trị công việc là quá trình nghiên cứu, xác định một cách hệ thống giá trị tương đối của công việc trong mối tương quan với các công việc khác của doanh nghiệp. Xác định giá trị tương đối của công việc dựa trên các đánh giá nhất quán, minh bạch, rõ ràng về các thành phần cấu thành nên giá trị công việc trong tổ chức.