Để chấm điểm cho từng chức danh theo tiêu chí, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn Menu "Chấm điểm\ Chấm điểm chức danh theo tiêu chí”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Tại dropdown "Chức danh”, chọn chức danh cần chấm điểm chức danh.
 5. Nếu muốn chấm điểm "Năng lực", thì nhấp chuột vào check box “Chấm điểm\ Năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiển thị các tiêu chí để đánh giá năng lực.
 6. Nếu muốn chấm điểm "Tính lương", thì nhấp chuột vào check box “Chấm điểm\ Tính lương”, phần mềm sẽ chỉ hiển thị các tiêu chí để tính lương.
 7. Nếu bạn muốn kiểm tra lại các tiêu chí đã chấm, tập trung vào các tiêu chí có trọng số > 0 thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc > 0”. Hoặc nếu bạn muốn tập trung vào các tiêu chí chưa chấm thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc = 0”. Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các tiêu chí, thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Tất cả”.
 8. Tại tiêu chí cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ().
 9. Nhập giá trị "Bậc độ khó" (D: Difficult) yêu cầu tối thiểu và tối đa cho chức danh vào cột D-min và D-max. Ví dụ tiêu chí “Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ” có D-min = 2 và D-max = 4, có nghĩa là chức danh này yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu là 2 và tối đa là 4. Để xác định được đúng "Bậc độ khó" cho chức danh, bạn có thể tham khảo "Mô tả tiêu chí" ở tab bên phải.
 10. Một số tiêu chí chỉ có "Bậc độ khó". Nhưng một số tiêu chí khác (vd. tiêu chí “Kỹ năng đàm phán, thương lượng”) có yêu cầu nhập giá trị tối thiểu SO-min và tối đa SO-max cho "Bậc đối tượng, phạm vi" (SO: Scope, Object). Đối tượng, phạm vi là độ khó theo chiều rộng thể hiện sự đa dạng theo yêu cầu công việc. Ví dụ công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác với công việc chỉ cần sử dụng một loại máy móc thiết bị, hoặc công việc đòi hỏi phải phục vụ nhân viên bình thường khác công việc phục vụ Tổng giám đốc.
 11. Khi chấm điếm năng lực hoặc chấm điểm tính lương cho một chức danh thì phải chấm điểm cho nhiều tiêu chí, tuy nhiên không phải tất cả các tiêu chí đều có tầm quan trọng như nhau. Mức độ quan trọng của tiêu chí này so với tiêu chí khác được thể hiện bằng trọng số tiêu chí. Bạn lưu lý là chỉ có các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng mới có trường trọng số, các tiêu chí không thuộc nhóm kỹ năng như Kiến thức, Trách nhiệm, Điều kiện làm việc thì sẽ không có trường trọng số. Tại cột “Trọng số”, nhập điểm vào “Trọng số” cho từng tiêu chí. Tiêu chí nào có trọng số = 0 có nghĩa là tiêu chí này sẽ không được sử dụng để chấm điểm tính lương và cũng không được đưa vào phần xác định năng lực cho nhân viên.
 12. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu () để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 13. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho chức danh theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái bảng chấm điểm, kế bên là số lượng tiêu chí đã được chọn cho việc chấm điểm chức danh này.
 14. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.

Trâm Anh