Để chấm điểm cho từng nhân viên theo tiêu chí, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn Menu "Chấm điểm\ Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm.
 4. Tại dropdown “Nhân viên”, chọn tên nhân viên cần chấm điểm.
 5. Nếu bạn muốn kiểm tra lại các tiêu chí đã chấm, tập trung vào các tiêu chí có trọng số > 0 thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc > 0”. Hoặc nếu bạn muốn tập trung vào các tiêu chí chưa chấm thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc = 0”. Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các tiêu chí, thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Tất cả”.
 6. Tại tiêu chí cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ().
 7. Bạn tham khảo "Mô tả tiêu chí" ở tab bên phải và đánh giá nhân viên. Tại cột “Bậc độ khó” (D - Difficult), chấm điểm nhân viên đạt được. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông [….] là bậc công việc yêu cầu cho tiêu chí đang chấm.
 8. Tại cột “Thuần thục”, chọn mức độ thuần thục cho nhân viên được chấm điểm tại từng tiêu chí. Ví dụ hai lái xe đều có bậc tiêu chí là 3, nhưng một người có 5 năm kinh nghiệm, còn người kia mới có 3 năm kinh nghiệm thì mức độ thuần thục của hai người cần được đánh giá khác nhau.
 9. Một số tiêu chí chỉ có "Bậc độ khó" và mức độ "Thuần thục". Nhưng một số tiêu chí khác (vd. tiêu chí “Kỹ năng đàm phán, thương lượng”) có yêu cầu có điểm cho "Bậc đối tượng, phạm vi" (SO: Scope, Object). Đối tượng, phạm vi là độ khó theo chiều rộng thể hiện sự đa dạng theo yêu cầu công việc. Ví dụ công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác với công việc chỉ cần sử dụng một loại máy móc thiết bị, hoặc công việc đòi hỏi phải phục vụ nhân viên bình thường khác công việc phục vụ Tổng giám đốc.
 10. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu () để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 11. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho nhân viên theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái bảng chấm điểm, kế bên là chức danh của nhân viên này.
 12. Để xem lại lịch sử chấm điểm nhân viên theo tiêu chí, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.

Trâm Anh