Để chấm điểm tiêu chí theo từng nhân viên, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn Menu "Chấm điểm\ Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm.
 4. Tại dropdown “Tiêu chí”, chọn tên tiêu chí cần chấm điểm.
 5. Tại tên nhân viên cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ().
 6. Bạn tham khảo "Mô tả tiêu chí" ở tab bên phải để chấm điểm tiêu chí cho nhân viên theo bậc độ khó (1, 2, 3, 4) và độ thuần thục (chưa đạt, gần đạt, đạt yêu cầu, thuần thục, xuất sắc)
 7. Tại cột “Bậc độ khó” (D: Difficult), chấm điểm nhân viên đạt được. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông [….] là bậc công việc yêu cầu cho tiêu chí đang chấm. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông là [0-0] nghĩa là không cần chấm tiêu chí này cho nhân viên , bạn có thể chấm điểm nhân viên là "0" để bỏ qua tiêu chí này hoặc cũng có thể chấm điểm theo thực tế của nhãn viên (1/2/3/4). Nếu sau này nhân viên được điều chuyển qua vị trí khác thì tiêu chí này được xem xét lại có cần thiết cho vị trí mới không và chấm điểm lại, hoặc nếu đã chấm thì mặc nhiên giá trị đã chấm sẽ đi theo qua vị trí mới.
 8. Tại cột “Thuần thục”, chọn mức độ thuần thục cho nhân viên được chấm điểm tại từng tiêu chí.  Ví dụ hai lái xe đều có bậc tiêu chí là 3, nhưng một người có 5 năm kinh nghiệm, còn người kia mới có 3 năm kinh nghiệm thì mức độ thuần thục của hai người cần được đánh giá khác nhau.
 9. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu () để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 10. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho từng nhân viên theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở cột “Mức lương”.
 11. Để xem lại lịch sử chấm điểm tiêu chí theo nhân viên, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.

Trâm Anh