Để chấm điểm tiêu chí theo từng nhân viên, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Chấm điểm\ Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Nếu muốn đánh giá năng lực, thì nhấp chuột vào check box “Đánh giá năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiện thị các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng và ẩn các tiêu chí khác như Kiến thức, Trách nhiệm và Điều kiện làm việc.
 5. Nếu bạn thấy danh sách tiêu chí quá dài và bạn chỉ muốn tập trung vào chấm điểm các tiêu chí đã xác định sẵn theo bộ phận, thì tại drop down “Nhóm tiêu chí”, bạn chọn nhóm tiêu chí cần chấm điểm.
 6. Tại dropdown “Tiêu chí”, chọn tên tiêu chí cần chấm điểm.
 7. Tại tên nhân viên cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ().
 8. Bạn tham khảo từ điển năng lực ở tab bên phải và đánh giá nhân viên. Tại cột “Bậc”, chấm điểm nhân viên đạt được. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông [….] là bậc công việc yêu cầu cho tiêu chí đang chấm.
 9. Tại cột “Mức độ thành thạo”, chọn mức độ thành thạo cho nhân viên được chấm điểm tại từng tiêu chí. Ví dụ hai lái xe đều có bậc tiêu chí là 3, nhưng một người có 5 năm kinh nghiệm, còn người kia mới có 3 năm kinh nghiệm thì cần được đánh giá khác nhau theo mức độ th
 10. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu () để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 11. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho từng nhân viên theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở cột “Mức lương”.
 12. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.

Trâm Anh