Để xây dựng được bảng lương thì bạn cần phải có điểm giá trị công việc. Mỗi chức danh yêu cầu một kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm khác nhau, vì vậy bạn cần phải thiết lập các thông số này cho từng chức danh. Công việc này gọi là chấm điểm chức danh. Bạn cần phải chấm điểm chức danh trước. Bạn có thể sử dụng form “Chấm điểm chức danh theo tiêu chí” hoặc form “Chấm điểm tiêu chí theo chức danh”:

  • Chấm điểm chức danh theo tiêu chí: Chấm tất cả các tiêu chí cùng một lúc cho một chức danh.
  • Chấm điểm tiêu chí theo chức danh: Chấm tất cả các chức danh cùng một lúc cho một tiêu chí. Chức năng này thường được sử dụng khi khi muốn rà soát so sánh điểm tiêu chí giữa các chức danh.

Sau đó bạn chấm điểm nhân viên. Bạn có thể sử dụng form “Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí” hoặc form “Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên”:

  • Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí: Chấm tất cả các tiêu chí cùng một lúc cho một nhân viên.
  • Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên: Chấm tất cả các nhân viên cùng một lúc cho một tiêu chí. Chức năng này thường được sử dụng khi muốn rà soát so sánh điểm tiêu chí giữa các nhân viên.

Trâm Anh