SalaryTel là công cụ mạnh với nhiều tùy biến giúp bạn xây dựng bảng lương theo đúng chính sách trả lương của công ty. Việc nhập liệu trong SalaryTek theo quy trình dưới đây:

  1. Nhập hồ sơ thang lương: Bạn cần xác định mức lương tối thiểu, hệ số lương tối đa và hệ số tương quan áp dụng chung cho cả tổng công ty, tập đoàn. Tham khảo Hồ sơ thang lương chi tiết tại đây.
  2. Hệ số quy mô công ty: Mỗi công ty có một hệ số quy mô khác nhau. Bạn cần thiết lập hệ số quy mô này cho mỗi công ty để phần mềm tính toán lương nhân viên theo quy mô công ty. Tham khảo nhập thông tin Công ty chi tiết tại đây.
  3. Nhập sơ đồ tổ chức và thiết lập chức danh, thời gian làm việc cho từng nhân viên. Tham khảo Sơ đồ tổ chức chi tiết tại đây.
  4. Chức danh được xây dựng trong sơ đồ tổ chức theo từng phòng ban. Bạn cần thiết lập cấu hình cho từng chức danh, bao gồm các thông tin: Số bậc, Khoảng cách lương, Khoảng cách bậc tối thiểu, Hệ số ưu đãi, Bậc công việc. Tham khảo Cấu hình chức danh hoặc thiết lập Chức danh tại đây.
  5. Thiết lập trọng số tiêu chí theo chiến lược trả lương công ty. Tham khảo Trọng số tiêu chí chi tiết tại đây.
  6. Chấm điểm chức danh theo tiêu chí, bao gồm điểm bậc công việc, bậc phạm vi, đối tượng và trọng số tiêu chí theo chức danh. Sau khi chấm điểm chức danh, phần mềm tự động tính mức lương cho chức danh. Tham khảo Chấm điểm chức danh theo tiêu chí hoặc Chấm điểm tiêu chí theo chức danh tại đây.
  7. Chấm điểm nhân viên, bao gồm bậc công việc, bậc đối tượng phạm vi và bậc thành thạo. Sau khi chấm điểm nhân viên xong, phần mềm sẽ tự động tính lương nhân viên. Tham khảo Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí hoặc Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên tại đây.

Trâm Anh