Báo cáo lương chức danh cho biết thông tin về mức lương và hệ số lương của từng chức danh, bao gồm lương trách nhiệm, lương tối thiểu, lương tối đa, lương ở giữa cho từng công ty bộ phận.

Để xem “Báo cáo lương chức danh”, cần làm như sau:

  1. Chọn Menu Báo cáo\ Lương chức danh
  2. Tại dropdown “Công ty”, chọn đơn vị cần xem báo cáo.
  3. Nếu bạn muốn xem báo cáo theo bộ phận thì tại dropdown “Loại”, chọn “Bộ phận”. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần xem báo cáo.
  4. Nếu bạn muốn xem báo cáo theo nhóm chức danh thì tại dropdown “Loại”, chọn “Nhóm chức danh”. Tại dropdown “Nhóm chức danh”, chọn nhóm chức danh cần xem báo cáo.
  5. Tại mục “Hiển thị lương”, chọn “Mức lương” nếu muốn xem báo cáo theo mức lương, hoặc chọn “Hệ số lương” nếu muốn xem báo cáo theo hệ số lương.
  6. Nhấn nút “Đóng” để đóng báo cáo.

Báo cáo cũng thể hiện lương chức danh theo dạng đồ thị giúp người dùng có thể dễ dàng so sánh mức lương chức danh hoặc hệ số lương chức danh theo bộ phận hoặc theo nhóm chức danh.

Trâm Anh