Báo cáo lương nhân viên cung cấp thông tin về mức lương của mỗi cá nhân trong công ty, bao gồm: lương cá nhân, lương trách nhiệm, lương tối thiểu, lương tối đa ứng với chức danh hiện tại của nhân viên đó.

Để xem được báo cáo lương nhân viên, cần làm như sau:

  1. Chọn Menu “Báo cáo\ Lương nhân viên” hoặc click vào shortcut ngay tại Menu chính.
  2. Tại dropdown “Công ty”, chọn đơn vị cần xem báo cáo.
  3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần xem báo cáo.
  4. Tại dropdown “Level”, chọn mức level cần xem báo cáo. Mức level này cho biết cần hiển thị bao nhiêu bộ phận kể từ bộ phận đang được chọn. Giả sử bộ phận đang chọn là “Phòng kinh doanh” và giá trị của “Level” là 3 thì sẽ hiển thị tất cả các nhân viên trong vòng ba cấp của các bộ phận trực thuộc phòng kinh doanh.
  5. Tại dropdown “Nhóm chức danh”, chọn nhóm chức danh cần xem báo cáo.
  6. Tại mục “Hiển thị lương”, chọn “Mức lương” nếu muốn xem báo cáo theo mức lương, hoặc chọn “Hệ số lương” nếu muốn xem báo cáo theo hệ số lương.
  7. Nhấn nút “Đóng” để đóng báo cáo.

Báo cáo cũng thể hiện mức lương nhân viên theo dạng đồ thị giúp người dùng có thể dễ dàng so sánh mức lương hoặc hệ số lương của từng nhân viên.

Trâm Anh