Báo cáo lương nhóm chức danh cung cấp thông tin về lương tối thiểu, lương tối đa, mức lương ở giữa của các nhóm chức danh theo phạm vi của Tổng công ty hoặc các công ty thành viên

Để xem báo cáo lương nhóm chức danh, cần làm như sau:

  1. Chọn “Menu Báo cáo\ Lương nhóm chức danh”
  2. Tại dropdown “Công ty”, chọn đơn vị cần xem báo cáo.
  3. Tại dropdown “Bộ phận” chọn bộ phận tương ứng cần xem báo cáo.
  4. Tại dropdown “Nhóm chức danh”, chọn nhóm chức danh tương ứng cần xem báo cáo.
  5. Tại mục “Hiển thị lương”, chọn “Mức lương” nếu muốn xem báo cáo theo mức lương, hoặc chọn “Hệ số lương” nếu muốn xem báo cáo theo hệ số lương.
  6. Nhấn nút “Đóng” để đóng báo cáo.

Báo cáo cũng thể hiện lương nhóm chức danh theo dạng đồ thị giúp người dùng có thể dễ dàng so sánh mức lương nhóm chức danh hoặc hệ số lương nhóm chức danh theo bộ phận và theo nhóm chức danh tương ứng.

Trâm Anh