Sơ đồ tổ chức là nơi quản lý tất cả các bộ phận, nhân viên và chức danh. Mỗi một giai đoạn, chiến lược công ty có thể thay đổi vì vậy, sơ đồ tổ chức, nhân sự, chức danh,… cũng có thể thay đổi theo.

SalaryTek quản lý sơ đồ tổ chức theo Hồ sơ thang lương, mỗi một hồ sơ thang lương khác nhau có thể có sơ đồ tổ chức khác nhau.

Trâm Anh