Nếu muốn xóa hồ sơ thang lương, phải lưu ý là tất cả các mục sau thuộc hồ sơ thang lương cần xóa sẽ bị xóa theo.

  • Tất cả sơ đồ tổ chức.
  • Tất cả các kết quả chấm điểm chức danh của chức danh.
  • Tất cả các kết quả chấm điểm nhân viên của bộ phận trực thuộc.

Việc xóa bộ phận không thể phục hồi, vì vậy cần cân nhắc kỹ trước khi xóa.

Để xóa hồ sơ thang lương, cần làm các bước sau:

  1. Chọn Menu "Danh mục\ Hồ sơ thang lương”.
  2. Tại hồ sơ thang lương cần xóa, nhấp chuột vào biểu tượng menu ().
  3. Chọn “ Xóa”.
  4. Nhấp chuột vào “Xóa” hoặc “Hủy” để xác nhận.

Trâm Anh