Để thêm nhóm chức danh, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn Menu "Danh mục\ Chức danh”.
  2. Nhấp chuột vào nút “Thêm” để thêm nhóm chức danh.
  3. Nhập tên nhóm chức danh vào trường “Tên nhóm chức danh”.
  4. Nhập mã nhóm chức danh vào trường “Mã”.
  5. Nhập ghi chú vào trường “Ghi chú”.
  6. Nhấp chuột vào nút “Lưu” hoặc “Đóng” để xác nhận.

Trâm Anh